Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.fletna-stacunca.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanje na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

JEZIK POSLOVANJA

Poslujemo v slovenskem jeziku.

CENE in DAVKI

Vse cene so v EUR (€) in ne vsebujejo DDV, ker nismo davčni zavezanec.
Naša davčna številka je 36399299, Nataša Sanja Kikel s.p., Za Mošenikom 25, 4290 Tržič.
Cene veljajo do objave novih cen na spletni strani www.fletna-stacunca.si, ponudnik si prislužuje pravico do dnevne spremembe cen, razen če ni drugače navedeno.
Cena izdelka je navedena na strani imenovanega določenega izdelka in ne vključuje poštnine. Cene veljajo v primeru plačila po navedenih načinih plačila, pod navedenimi pogoji.

FOTOGRAFIJE IN LASTNOSTI IZDELKOV

Fotografija ne zagotavlja kakovosti izdelka in ne zagotavlja zaloge.

NAROČILO IZDELKA

Naročilo se odda na info@fletna-stacunca.si ali preko podanega obrazca, napiše se želje in potem bo naročilo oblikovano.
Pred končno potrditvijo naročila se še enkrat preveri ali se strinjate z izbranim izdelkom ter če je potrošnik seznanjen z vsemi pogoji poslovanja.

ROK IZDELAVE

Če je izdelek na zalogi ga potrošnik lahko prejme v roku treh dni od plačila predračuna.

Če izdelka ni na zalogi se čaka njegovo izdelavo. Čas se določi in kupec je o tem obveščen pravočasno ter se nadalje odloči, če izdelek še želi.
Dobavni rok je od 7 do 15 delovnih dni, v nasprotnem primeru je potrošnik o tem obveščen, vendar nikoli dlje kot 30 dni.
Za NUJNA naročila, katera ne morejo čakati dobe izdelave, vam lahko zaračunamo 10%-15% višjo ceno, vendar ste o tem pred pričetkom izdelave obveščeni, saj bomo zaradi vaših želja po nujnosti delali v nočnih urah-če je to le mogoče.

Če se dogodi, da določenega materiala za izdelavo ni moč dobaviti je o tem potrošnik obveščen in v takrat se predstavi možnosti spremembe ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

PLAČILNI POGOJI

Plačilo po predračunu, ki ga pošljemo na email ali po klasični pošti (rok plačila je 7 dni). Plačilo s plačilno kartico Visa, Mastercard..

DOSTAVA ALI PREVZEM

Dostava vseh naročil v spletni trgovini www.fletna-stacunca.si poteka preko pogodbenega partnerja Pošte Slovenije.

Izdelki bodo dostavljeni na sporočeni naslov.

Če potrošnik plača izdelek po predračunu ali s kreditno kartico se poštnina zaračunava.

STROŠKI V POVEZAVI Z UPORABO KOMUNIKACIJSKEGA SREDSTVA

Potrošnika za klice na telefonsko številko 041354379 bremeni le osnovna cena telefonskega pogovora, ki jo zaračunava telekomunikacijski operater.

LASTNOSTI BLAGA

Potrošnik je pisno (deklaracija) obveščen o lastnostih in uporabi blaga.

STVARNA NAPAKA

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga,
ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno,
kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek (v isti obliki kot ga je prejel).

Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena s tem zakonom. Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nično.

Če po zgoraj opisanem napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

Stvarna napaka se ne prizna v naslednjih primerih:

 • če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka (so priložena ob nakupu),
 • če je kupec malomarno ali nestrokovno ravnal z izdelkom,
 • če je bil izdelek vzdrževan nepravilno.

POGODBA NA DALJAVO – Kaj je to?

Pogodba, sklenjena na daljavo, po ZVPot je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, po tem zakonu je pogodba med podjetjem in potrošnikom:
1. ki se sklene ob istočasni prisotnosti podjetja in potrošnika zunaj poslovnih prostorov podjetja
2. za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje točke
3. ki je sklenjena v poslovnih prostorih podjetja ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil potrošnik s strani podjetja ob njuni istočasni prisotnosti osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori podjetja
4. ki se sklene med izletom, ki ga organizira podjetje z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga ali storitev.

Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, podjetje pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu, če se potrošnik s tem strinja, v enostavnem in razumljivem jeziku zagotovi čitljive informacije iz prvega odstavka 43.b člena ZVPot.

Podjetje potrošniku posreduje izvod podpisane pogodbe ali potrdilo o sklenjeni pogodbi na papirju ali, če se potrošnik s tem strinja, na drugem trajnem nosilcu, vključno s potrdilom o predhodnem izrecnem soglasju glede začetka opravljanja storitev in privolitvijo potrošnika v skladu s 13. točko petega odstavka 43.č člena ZVPot, če je to potrebno.

Pri telefonskih pogovorih mora oseba, ki v imenu podjetja vzpostavi telefonski stik s potrošnikom z namenom sklenitve pogodbe na daljavo, na začetku pogovora predstaviti firmo in sedež podjetja, po potrebi pa tudi identiteto osebe, v imenu katere telefonira, ter potrošnika seznaniti o komercialnem namenu klica.
Pri sklepanju pogodbe na daljavo po telefonu mora podjetje potrošniku podati tudi informacije iz četrtega odstavka 43.c člena ZVPot.
Pri sklepanju pogodbe na daljavo po telefonu podjetje posreduje potrditev ponudbe potrošniku na trajnem nosilcu podatkov. Pogodba je sklenjena, ko jo potrošnik podpiše ali pošlje pisno izjavo, da ponudbo sprejema.

ODSTOP OD POGODBE

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški vračila blaga.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri
pogodbah o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja,
da odstopa od pogodbe.

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE ZA ODSTOP OD POGODBE

(lahko preberete na linku ali pa uporabite spodnji obrazec)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11915

Alineje lahko potrošnik prepiše in izpolnjen obrazec pošlje na naš mail info@fletna-stacunca.com ali na naš naslov (Za Mošenikom 25, 4290Tržič)
O prejemu obrazca bo potrošnik tudi pisno obveščen.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.
Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena ZVPot prenehajo obveznosti strank glede:
izpolnjevanja pogodbe ali
sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Potrošnik lahko odstopi od pogodbe, če je kupljeno blago nerabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži z deklaracijo

Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.

VRAČILO PREJETEGA PLAČILA

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena ZVPot, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena ZVpot.

Spori se rešujejo sporazumno, če pa spora ni moč rešiti, se rešujejo na pristojnem sodišču glede na kraj bivanja potrošnika.

Podjetje bo shranilo besedilo pogodbe in je dostopno v printani verziji.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Lastnik spletnega mesta www.fletna-stacunca.com zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da obiskovalec v spletni trgovini opravi nakup) ter pošiljanje reklamnega gradiva. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi.
V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje pravico do stika s potrošnikom prek sredstev komunikacij na daljavo.

Cenik velja od 1.12.2016
Pogoji poslovanja urejeni: 4.11.2014

FLETNA ŠTACUNCA
Nataša Sanja Kikel s.p.
Za Mošenikom 25
4290 Tržič